Hoe kan ik veilig asbest aanleveren?

Verwerking , Recycling , Rumbeke

Herkenning is de eerste stap

      Herkenning is de eerste stap

Asbest zit verborgen in heel wat toepassingen. Een eerste belangrijk punt is herkenning. Asbest komt voor onder vele vormen: dakbedekking, vloerbekleding, isolatiemateriaal, oude rioolbuizen, …  Met het blote oog is het erg moeilijk om asbest te herkennen. Bij twijfel tijdens verbouwings- of afbraakwerken, raadpleegt u daarom best een expert. Het is namelijk vooral op het moment van verwijdering dat de schadelijke asbestvezels vrijkomen. Wij komen ter plaatse een analyse doen en maken een gepast voorstel op. Wij zijn gespecialiseerd in het veilig transporteren en verwerken van asbestafval. De verwerking gebeurt op een veilige professionele wijze o.a. op onze stortplaats in Rumbeke.

Zijn er administratieve formaliteiten?

Naast het identificatieformulier, moet ook een aanmeldingsformulier voorgelegd kunnen worden. Dit aanmeldingsformulier ontvangt u wanneer uw contract en basiskarakterisering volledig ingevuld en ondertekend in ons bezit is. Dit aanmeldingsformulier dient uw chauffeur bij elke aanlevering te tonen aan de weegbrugverantwoordelijke. De barcode die hierop vermeld is, bevat alle gegevens nodig voor een correcte registratie .

Aan welke voorwaarden moet een aanlevering voldoen?

Voor de verwerking ervan is het erg belangrijk dat het asbesthoudend afval correct aangeboden wordt. Een juiste verpakking begint bij de belading van de big bag. Instructies over het correct monteren van een big bag, vindt u terug in de veiligheidsinstructiekaart 'Hoe monteer ik correct een big bag in een container?'

Indien dit niet op de correcte manier gebeurt, is het erg moeilijk om de big bag goed te sluiten. Wij aanvaarden enkel kwalitatieve verpakkingen die volledig gesloten zijn. Een goede montage en sluiting van big bag voorkomt dat er asbeststukken uitvallen bij het openen van de containerdeuren. Bij de acceptatie worden verpakkingen steekproefsgewijs gecontroleerd op inhoud. Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld i.f.v. veiligheid, verpakking, inhoud, … kunnen er boetes en sanctioneringen volgen. 

      Aan welke voorwaarden moet een aanlevering voldoen?

Aandachtspunten tijdens het aanleveren

Het is heel belangrijk dat de aanlevering van asbest onder strenge condities gebeurt. Een goede communicatie tussen onze klanten die komen aanleveren en onze eigen mensen die de verwerking doen, is cruciaal. De instructies van het personeel van de verwerkingsinrichting moeten worden opgevolgd.

Hoewel het storten van asbest onder heel geconditioneerde voorwaarden gebeurt, is het toch belangrijk om een aantal richtlijnen in acht te nemen. Veiligheid is een zaak van iedereen en zeker van de chauffeurs die op onze site en stortplaats komen. Speciaal voor hen lijsten wij een aantal aandachtspunten en voorschriften op in de veiligheidsinstructiekaart 'Hoe moet ik asbest op een veilige manier transporteren en aanleveren?'

Hoe kan men veilig aanleveren?

Bij de omgang en aanlevering van asbest is het belangrijk een aantal belangrijke veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Op onze site is het verplicht om de juiste veiligheidskledij te dragen en de regels die op de site aangegeven staan, te volgen. Het is belangrijk dat bij het lossen van de vracht geen omstaanders zijn. Daarom zijn er veiligheidsperimeters opgemaakt om de containerdeuren op een veilige afstand te openen. Eens de containerdeuren geopend zijn, dient de chauffeur zijn ramen te sluiten en de ventilatie af te leggen. Pas dan mag hij traag rijden naar de plaats die onze kraanman aanwijst voor het lossen van de vracht. Tijdens het lossen van de vracht wordt er constant besproeid om te vermijden dat fijne vezeldeeltjes zich zouden verspreiden. Daarna rijdt de chauffeur terug naar de veilig zone om zijn deuren te sluiten en onze kraanman dekt ondertussen de lading af. Zo gaan wij op een veilig manier met asbestafval om.