Vlarema, wat is het?

Wetgeving , VLAREMA , Recyclage

De oorsprong van Vlarema

Het Vlarema vloeit voort uit het Materialendecreet. De doelstelling van dit Materialendecreet is om de schadelijke gevolgen van afval en grondstoffenverbruik zoveel mogelijk te beperken, voor de mens én voor het milieu. Dit wil de overheid doen door afval zoveel mogelijk te recupereren en te recycleren. De nadruk op ‘materiaal’, eerder dan ‘afval’, toont ook de evolutie aan naar een circulaire economie waarin afvalstoffen zoveel mogelijk een nieuwe en nuttige bestemming krijgen. 

Vlarema in de praktijk

Zoals de naam doet vermoeden is deze verplichting enkel van toepassing op afval dat vrijkomt op een ‘plaatsingsadres’ in Vlaanderen. Per plaatsingsadres waar restafval vrijkomt moet een apart contract afgesloten worden. Als uw IHM*, wil Vanheede het voor u een stuk makkelijker maken om aan al deze verplichtingen te voldoen. Zo houdt u meer tijd over voor uw core business!

In het Vlarema wordt beschreven hoe uw bedrijf aan de verplichtingen kan voldoen. Concreet worden er twee verplichtingen opgelegd:

1. Bedrijven gevestigd in Vlaanderen, met een contract voor de inzameling van restafval, moeten aan de hand van een overeenkomst kunnen aantonen wat er met hun andere afvalstromen gebeurt. Deze overeenkomst wordt opgesteld tussen de producent van het afval, uw bedrijf, en een geregistreerd IHM, oftewel inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar, zoals Vanheede Environmental Logistics/Services. Deze laatste hebben een milieuvergunning om met afvalstoffen om te gaan.

2. Daarnaast moeten bedrijven kunnen aantonen dat ze minstens een aantal afvalstoffen selectief sorteren en inzamelen. Op vandaag moeten alle bedrijven 29 afvalstromen verplicht sorteren. Voor de stromen 'keukenafval en etensresten' en 'voormalige voedingsmiddelen' wordt de verplichte selectieve inzameling geleidelijk aan ingevoerd. 

Hieronder kunt u het overzicht raadplegen met alle verplicht in te zamelen afvalstoffen. Klik op een afvalstof om onze oplossingen te raadplegen of raadpleeg de oplossingen voor alle afvalstromen via onderstaande knop.

Vragen over uw afvalstoffen? Dan kunt u steeds terecht bij uw commercieel contactpersoon.

Vlarema, veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen rond de nieuwe Vlarema wetgeving.

Ik wil mijn gegevens invullen maar zie geen gemengd afval vermeld in de overzichtslijst. Klopt dit?

Ja inderdaad: de verplichte contract start vanuit de basis van het vrijkomen van gemengd afval tijdens de bedrijfsactiviteiten op een plaatsingsadres in Vlaanderen. Er moet kunnen aangetoond worden dat de 29 stromen van de lijst optimaal selectief aangeboden wordt en uitgesorteerd wordt. Vandaar dat u geen gemengd afval terugvindt in de lijst.

U spreekt van een wettelijk contract. Wat gebeurt er als ik dit Vlarema-contract niet wil ondertekenen?

Dan bent u wettelijk niet in orde wat betreft het contract dat het afval dat vrijkomt tijdens uw bedrijfsactiviteiten selectief aanbiedt.

Het Vlarema is het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen dat sinds juni 2012 van kracht is en dat een aantal verplichtingen oplegt voor de bedrijven. Met het Vlarema wenst de Vlaamse Overheid zich maximaal te concentreren op het recupereren en recycleren van afvalstoffen en nieuwe materialen. Een belangrijk gegeven in die wetgeving is dus de verplichte bronsortering bij bedrijven waarbij 29 verschillende afvalstoffen selectief dienen aangeboden en ingezameld te worden.

Een ander zeer belangrijk item in het Vlarema is de verplichting om informatie betreffende de gescheiden op te halen afvalstoffen te verstrekken door middel van een overeenkomst per plaatsingsadres dat wordt afgesloten tussen de inzamelaar/handelaar/makelaar enerzijds en de producent anderzijds met vermelding van de verschillende fracties en hun vooropgestelde inzamelwijze.


Er wordt vermeld dat dit contract moet getekend zijn, wat gebeurt er als ik niet teken?

In geval van controle ben u wettelijk niet in orde en kunt u geen contract per plaatsingsadres voorleggen wat kan leiden tot sancties. Daarom raden wij u aan het contract in te vullen.

Welke afvalstromen dien ik aan te vinken?

Het belangrijkste in dit gegeven is dat u aantoont dat u sorteert. Met welke partij u dit doet is in dit verhaal van ondergeschikt belang. U hoeft enkel de afvalstromen aan te vinken die in een regulier volume en met een bepaalde frequentie vrijkomen tijdens uw bedrijfsactiviteiten. De overige afvalstromen hoeven niet aangevinkt te worden, bv. u hebt in het afgelopen jaar 1x een afgedankte computer zelf naar het containerpark gebracht, dit hoeft u niet aan te duiden als afvalstroom inherent aan uw bedrijfsactiviteiten omdat dit een sporadisch gegeven is.

Bij het invullen van uw Vlarema overeenkomst moet u een keuze maken bij "afvalophaler". Hier geven we meer toelichting bij de verschillende keuzemogelijkheden:

  • Vanheede Environmental Logistics: u werkt samen met ons voor deze specifieke afvalstroom
  • Concullega: u werkt samen met een andere partij dan Vanheede, bv. met een andere afvalophaler, of een concurrent van ons, of een terugnamesysteem (bv. banden die u terug mag brengen naar de bandencentrale of bv. specifiek voor metaal met een een gespecialiseerde schroothandelaar. Belangrijk hierbij is dat wij uw privacy respecteren en niet wensen te achterhalen met wie u werkt. Belangrijk hierbij is echter dat u weet dat Vanheede Environmental Logistics 1850 diverse afvalstromen kan ophalen en verwerken en dat u steeds ons vrijblijvend kan contacteren om samen een oplossing uit te werken.
  • Gemeentelijke ophaling: u kan, per 14 dagen, tot 3 zakken van 60l (of 22.5kg) bedrijfsrestafval laten ophalen door de gemeente. Dat kan omdat dit het equivalent is van huishoudelijke ophaling. Indien u deze volumes overschrijdt dient u dit te laten ophalen door een erkende afvalophaler, bij voorkeur uiteraard Vanheede. 
  • Containerpark: u kan bij heel kleine hoeveelheden zelf een aantal afvalstromen aanbieden aan het containerpark, bvb. een lege verfpot of een lege verpakking van een gevaarlijk product. Indien u deze volumes overschrijdt dit u dit te laten ophalen door een erkende afvalophaler, bij voorkeur uiteraard Vanheede. U kunt steeds vrijblijvend ons hiervoor contacteren ook voor andere afvalstromen.
  • Alternatieve manier: deze optie is enkel van toepassing wanneer u hout laat verbranden.

Mijn bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Moeskroen, moeten wij voldoen aan de Vlarema?

Neen: uw bedrijf is gevestigd in Wallonië en hoeft niet voldoen aan de Vlarema. Wanneer u echter plaatsingsadressen hebt van gemengd afvalcontainers in Vlaanderen, dan zal u voor deze plaatsingen wel een Vlarema-contract moeten invullen.

Ik heb een rolcontainer/afzetcontainer gemengd afval staan aan de straatkant en wij stellen vast dat er regelmatig gesluikstort wordt. Ik zorg ervoor dat er enkel gemengd afval in verzameld wordt. Kan ik dan beboet worden hiervoor?

Ja, eigenlijk wel : als consument dient u de locatie van het recipiënt zoveel mogelijk te vrijwaren om sluikstorten tegen te gaan. Dat kan door uw recipiënt op een andere locatie te plaatsen buiten bereik van externen of d.m.v. van een container met slot, of door het systematisch afbachen van uw container.

Ik heb meerdere plaatsingsadressen waar het gemengd afval vrijkomt. Hoe ga ik te werk?

U hebt meerdere plaatsingsadressen waar het gemengd afval vrijkomt, en werkt met een centraal facturatie-adres. Via myVanheede heeft een overzicht van al uw plaatsingsadressen in één dossier. U kunt dan ook via één login voor ieder plaatsingsadres de overeenkomst invullen.