Stortplaats

Vanheede Landfill Solutions zorgt voor het beheer en de uitbating van onze deponie in Rumbeke. Hierbij wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke milieu-impact. Voor alle materialen die we inzamelen zoeken we naar de meest duurzame verwerkingsmethode. Bepaalde afvalstoffen kunnen echter niet meer gerecupereerd of gerecycleerd worden. Onze deponie biedt in dat geval een noodzakelijke oplossing.

Inrichting stortplaats

Onze deponie bevindt zich in een kleiontginningsgebied van Ieperiaanse klei. De vrijgekomen teelaarde, zandleem en klei kunnen meteen worden ingezet als nieuwe grondstof. Klei is van nature water ondoorlatend en vormt een extra natuurlijke barrière. Onze deponie is, net zoals een fabriek, volledig PLC gemonitord via wifi-antennes. 

      Inrichting stortplaats

Inrichting stortplaats

      Inrichting stortplaats

Welke afvalstromen worden gestort?

Op onze deponie wordt afval categorie 1 (gevaarlijke afvalstoffen) en categorie 2 (niet-gevaarlijke afvalstoffen) gestort. Deze stoffen komen niet meer in aanmerking voor recyclage of voor een andere verwerkingsmethode.

Tot categorie 1 behoren:

 • Vliegassen
 • Niet-reinigbare gronden
 • Asbesthoudende afvalstoffen
 • Geïmmobiliseerde afvalstoffen
 • Steekvaste slibs

Tot categorie 2 behoren:

 • Niet-verbrandbare organische afvalstoffen
 • Niet-reinigbare gronden
 • Recyclageresidu’s
 • Anorganisch niet-gevaarlijk afval
 • Organische materialen die verontreinigd zijn met asbest
 • Steekvaste slibs
 • Niet-recycleerbare inerte materialen 


Stortplaats levert energie

De stortplaats fungeert als een kleine maar krachtige energiecentrale. Het biogas dat vrijkomt uit de deponie wordt omgezet in groene elektriciteit. Die leveren we het elektriciteitsnet en is goed voor het equivalent van ongeveer 3.000 gezinnen. Bij het omzetten van het biogas in energie komt ook warmte vrij. Die recupereren we en bieden we aan een naburig bedrijf aan, dat de warmte gebruikt in hun spuitcabine voor het lakken van agrarische machines.

      Stortplaats levert energie

Stortplaats wordt natuurgebied

De concrete uitwerking van onze duurzaamheidsvisie is ons ‘Plan Woudaapje’. Met dit project willen we de afgewerkte deponie omvormen tot een natuurgebied, middenin het Bergmolenbos in Rumbeke. Hoewel het bos nog in volle aanbouw is, kunt u er al een groot stuk van bezoeken. Op middellange en langere termijn moet dit een biotoop worden waar ook zeldzame (water)vogel- en dierensoorten zich thuis voelen. 

      Stortplaats wordt natuurgebied

Het woudaapje, de kleinste reigerachtige die een zeer stiekem leven leidt en klautert als een aap tussen het riet, is daar het prototype van. De terugkeer van een bedreigde vogelsoort als het woudaapje wijst onmiskenbaar op een moerasbiotoop met hoge waterkwaliteit, specifieke planten en dieren. Omdat woudaapjes zeer hoge eisen aan het milieu stellen, kunnen ze gerust ambassadeurs van natuurherstel worden genoemd. De terugkomst van deze vogel is onze ultieme doelstelling.

Met een eindbestemming binnen een (stads)natuurgebied als het Bergmolenbos, was het een logische stap om zowel het stadsbestuur van Roeselare als Natuurpunt te betrekken bij de opmaak van dit landschapsplan. Hoewel natuur en economische bedrijvigheid tegenpolen lijken, illustreert dit plan dat er samen een andere weg kan worden bewandeld. Bovendien willen we van dit plan dé referentie maken voor zowel het bedrijfs- als het overheidsbeleid 

Wij helpen u graag verder!

Hebt u bepaalde vragen over aan te leveren afvalstromen? Ontvangt u graag een offerte? Kunnen we u adviseren op vlak van uw afvalbeleid? Contacteer ons dan via het invulformulier en we helpen u verder op weg!