Stortplaats

Vanheede Landfill Solutions zorgt voor het beheer en de uitbating van een eigen stortplaats te Rumbeke. Hierbij wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke milieu-impact. Deze stortplaats is niet enkel bedoeld voor deponie categorie 2 en 3, maar er wordt tevens gebruik gemaakt van geavanceerde technieken om het aanwezige stortgas volledig op te vangen en te gebruiken voor de productie van warmte en elektriciteit.

Welk afval wordt nog gestort?

Afval wordt alleen nog gestort als er geen andere manier van verwerken beschikbaar is. Enkele voorbeelden:

 • Niet-recycleerbare biologisch afbreekbare materialen zoals residu sortering bedrijfsafval, residu breekproces puingranulaten, organisch residu grondreiniging en residu lompen.
 • Anorganische materialen zoals niet-reinigbare gronden, slibresidu grondreiniging, bodemassen en shreddermateriaal.
 • Hechtgebonden asbesthoudende materialen zoals asbesthoudende bouwmaterialen, bouwpuin verontreinigd met asbest, grond verontreinigd met asbest.
 • Niet-recycleerbare inerte materialen zoals keramiek, porselein of residu van glasrecyclage (KSP)
      Welk afval wordt nog gestort?

Klei-ontginning

De stortplaats bevindt zich in een ontginningsgebied van ongeveer 40 ha. In samenspraak met ALBON, de overheidsinstelling die de natuurlijke rijkdommen in Vlaanderen beheert, wordt er in verschillende fases zuivere Ieperiaanse klei uit tertiaire afzetlagen ontgonnen. Deze klei is een schaarse grondstof en wordt gebruikt in steenbakkerijen voor de fabricage van gevelstenen, snelbouwstenen en dakpannen.

      Klei-ontginning

Van biogas naar groene energie

Het biogas dat vrijkomt door de afbraak van gestort biologisch afbreekbaar afval, wordt opgevangen door een ingenieus en lekdicht leidingnetwerk. Na verdere zuivering wordt het biogas gebruikt als brandstof voor de warmtekrachtkoppelingen, die het gas omzetten in groene elektriciteit. Deze wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en is goed voor het equivalent van ongeveer 3.000 gezinnen.

      Van biogas naar groene energie

Warmtenet voor buren

Bij de omzetting van biogas in groene energie komt heel wat warmte vrij. Deze laten we uiteraard niet verloren gaan. De vrijgekomen warmte wordt gerecupereerd en aangeboden aan een naburig bedrijf, die de warmte gebruikt in hun spuitcabine voor het lakken van agrarische machines.

      Warmtenet voor buren

Stortplaats wordt natuurgebied

Bovenop de definitieve afdeklaag voorzien wij steeds een beplanting van bomen, struiken of gras, waardoor de stortplaats in minder dan geen tijd uitgroeit tot een natuur- en recreatiedomein. Onze stortplaats te Rumbeke krijgt een nuttige en ecologische nabestemming als natuurgebied ‘De Kleiputten’ met wandelpaden, mountainbikeroute en natuurreservaat. Voor de omgeving betekent dit een echte groene aanwinst. Op deze manier reduceren we niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar verminderen we ook onze CO2-uitstoot.

      Stortplaats wordt natuurgebied

Wij helpen u graag verder!

Hebt u bepaalde vragen over aan te leveren afvalstromen? Ontvangt u graag een offerte? Kunnen we u adviseren op vlak van uw afvalbeleid? Contacteer ons dan via het invulformulier en we helpen u verder op weg!