Gebruikersovereenkomst website

Copyright © Vanheede Environment Group. Vanheede.com – Vanheede.be zijn creaties van Vanheede Environment Group, Beekstraat 25 - 1080 Brussel, Tel. 056/521 602 - Fax : 056/521 696 E-mail : info(at)vanheede(dot)com

Gebruikersovereenkomst - Privacy Policy
Artikel 1. Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Vanheede Environment Group. De gebruiker (zij het bezoeker, zij het adverteerder) van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Vanheede Environment Group behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van Vanheede Environment Group en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
Vanheede Environment Group kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Vanheede Environment Group zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de Vanheede Environment Group site geven geen recht op een financiële compensatie. Vanheede Environment Group is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

In het bijzonder geldt dit voor het eventuele verlies van de gepersonaliseerde gebruikersprofielen ten gevolge van technische problemen of door derden toegebrachte schade (hacking) aan de bestanden.

Vanheede Environment Group biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Vanheede Environment Group kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Vanheede Environment Group is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Vanheede Environment Group oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Vanheede Environment Group de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Vanheede Environment Group en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Vanheede Environment Group behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen ...) eigendom zijn en blijven van Vanheede Environment Group. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanheede Environment Group. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de Vanheede Environment Group site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Vanheede Environment Group verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie zal door Vanheede Environment Group niet gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Vanheede Environment Group verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Vanheede Environment Group verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

Vanheede Environment Group maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken en de structuur ervan te personaliseren). Wijzigingen aan de Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Vanheede Environment Group is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mailadressen die de bezoekers ons bezorgen, worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

2012 – VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP – Beekstraat 25-27, 1080 Brussel