De VLAREMA overeenkomst, hoe zit dat nu?

Recyclage , VLAREMA , Wetgeving

We proberen tegenwoordig met z’n allen bewuster om te gaan met afval. Het afvalbeleid wordt vanuit de overheid dan ook sterk gestuurd. Ja, ook de afvalwereld heeft z’n eigen spelregels.

"Uit sorteeranalyses van de OVAM blijkt dat gemiddeld 44% van bedrijfsrestafval in de afzetcontainers en 29% van bedrijfsrestafval in de rolcontainers nog selectief ingezameld zou kunnen worden. Het overgrote deel van dat afval is prima recycleerbaar. Daarom moeten afvalinzamelaars voortaan mee waken over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten en mogen ze ook ongesorteerd bedrijfsafval weigeren", aldus Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Het ‘Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’ oftewel het VLAREMA is al geruime tijd van kracht en legt een aantal verplichtingen op aan bedrijven inzake afvalbeheer. Vanheede zorgt ervoor dat uw bedrijf steeds in orde is met de wetgeving.

VLAREMA 8 in een notendop

Vanaf 1/09/2021 wordt het VLAREMA opnieuw uitgebreid (VLAREMA 8). De hoeveelheid bedrijfsrestafval moet tegen 2022 met 15 % zijn gedaald, aangezien er nog veel recycleerbaar afval in het bedrijfsafval - en zo ook in de verbrandingsoven - terecht komt. Een van de belangrijkste wijzigingen in het VLAREMA is dat wij als afvalinzamelaar nog meer zullen toezien op uw sorteergedrag. Aan de hand van visuele controles zal Vanheede nagaan of er niet-conforme afvalstoffen worden aangeboden in uw restafvalcontainer(s). Indien de container niet-conformiteiten bevat, wordt dit door onze chauffeurs en acceptanten doorgegeven in ons systeem. Vervolgens brengen wij niet alleen u, maar ook de OVAM op de hoogte. Wij zijn bij wet verplicht om dit te delen in het centraal register van OVAM. Op basis daarvan zullen er gerichte inspecties plaatsvinden.

Wist u dat... 

- Ook als wij het recycleerbaar materiaal nog verder uitsorteren, u als klant nog steeds in overtreding blijft met de wet door het afval niet te sorteren aan de bron? Heel wat materialen zijn niet meer recyleerbaar eens ze in het restafval zijn beland.

- Als uw restafvalcontainer te veel verplicht te sorteren materiaal bevat, wij ook meteen mogen weigeren om deze te ledigen? Bevat de container gevaarlijk afval, dan zijn wij zelfs verplicht om de lediging te weigeren.

De oorsprong van VLAREMA

Het VLAREMA vloeit voort uit het Materialendecreet. De doelstelling van dit Materialendecreet is om de schadelijke gevolgen van afval en grondstoffenverbruik zoveel mogelijk te beperken, voor de mens én voor het milieu. Dit wil de overheid doen door afval zoveel mogelijk te recupereren en te recycleren. De nadruk op ‘materiaal’, eerder dan ‘afval’, toont ook de evolutie aan naar een circulaire economie waarin afvalstoffen zoveel mogelijk een nieuwe en nuttige bestemming krijgen. 

VLAREMA in de praktijk

Zoals de naam doet vermoeden is deze verplichting enkel van toepassing op afval dat vrijkomt op een ‘plaatsingsadres’ in Vlaanderen. Per plaatsingsadres waar restafval vrijkomt moet een apart contract afgesloten worden. Als uw IHM*, wil Vanheede het voor u een stuk makkelijker maken om aan al deze verplichtingen te voldoen. Zo houdt u meer tijd over voor uw core business!

In het VLAREMA wordt beschreven hoe uw bedrijf aan de verplichtingen kan voldoen. Concreet worden er twee verplichtingen opgelegd:

 1. Bedrijven gevestigd in Vlaanderen, met een contract voor de inzameling van restafval, moeten aan de hand van een overeenkomst kunnen aantonen wat er met hun andere afvalstromen gebeurt. Deze overeenkomst wordt opgesteld tussen de producent van het afval, uw bedrijf, en een geregistreerd IHM, oftewel inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar, zoals Vanheede Environmental Logistics/Services. Deze laatste hebben een milieuvergunning om met afvalstoffen om te gaan.
   
 2. Daarnaast moeten bedrijven kunnen aantonen dat ze minstens een aantal afvalstoffen selectief sorteren en inzamelen. Op vandaag moeten alle bedrijven 22 afvalstromen verplicht sorteren. Voor de stromen 'keukenafval en etensresten' en 'voormalige voedingsmiddelen' wordt de verplichte selectieve inzameling geleidelijk aan ingevoerd

Hieronder kunt u het overzicht raadplegen met alle verplicht in te zamelen afvalstoffen. Klik op een afvalstof om onze oplossingen te raadplegen of raadpleeg de oplossingen voor alle afvalstromen via onderstaande knop.

Vragen over uw afvalstoffen? Dan kunt u steeds terecht bij uw commercieel contactpersoon.

Verplicht in te zamelen afvalstromen

VLAREMA 6

VLAREMA 7

VLAREMA 8

Sinds 01/06/2018

Sinds 01/01/2021

Vanaf 01/09/2021

 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glasafval
 3. Papier- en kartonafval
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textielafval
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen bevatten
 14. Afvallandbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen
 16. Houtafval (A-hout of B-hout)
 17. Metaalafval
 18. PMD (verplicht sinds 2013)
 19. Recycleerbare harde kunststoffen 
 20. EPS
 21. Folies
 22. Afgedankte matrassen 

  Van toepassing op sommige bedrijven, maar vanaf 01/01/2024 voor alle bedrijven verplicht:
 23. Keukenafval en etensresten
 24. Voormalige voedingsmiddelen
 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glasafval
 3. Papier- en kartonafval
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textielafval
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen bevatten
 14. Afvallandbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen
 16. Houtafval (A-hout of B-hout)
 17. Metaalafval
 18. PMD (verplicht sinds 2013)
 19. Recycleerbare harde kunststoffen 
 20. EPS
 21. Folies
 22. Afgedankte matrassen 

  Van toepassing op sommige bedrijven, maar vanaf 01/01/2024 voor alle bedrijven verplicht:
 23. Keukenafval en etensresten
 24. Voormalige voedingsmiddelen

 

Hoe breng ik mijn VLAREMA-overeenkomst in orde?

In ons klantenportaal myVanheede hebben we de VLAREMA campagne gelanceerd. Enkel wanneer u de overeenkomst moet afsluiten, zal u hiervan een melding krijgen op uw myVanheede dashboard. Via de link in myVanheede kunt u uw VLAREMA overeenkomst zeer eenvoudig in orde brengen.

Per afvalstroom dient u aan te geven hoe deze verwerkt wordt. Waarschijnlijk merkt u op dat 'restafval' niet in de lijst voorkomt. Dat is net de hele opzet van VLAREMA, u aan het sorteren zetten. Per afvalstroom dient u aan te geven of deze bij uw bedrijfsactiviteiten vrijkomen én hoe u deze verwerkt. U moet enkel de afvalstromen aanduiden die op regelmatige basis vrijkomen. Dit betekent bv. dat wanneer u eenmaal per jaar een afgedankte pc hebt, u dit niet moet aanduiden. Na het invullen van de lijst zal u de overeenkomst steeds kunnen raadplegen en updaten via de myVanheede. Dit is nodig voor mocht u controle over de vloer krijgen. Op de overeenkomst staat netjes vermeld welke afvalstromen er bij u vrijkomen en hoe ze ingezameld worden. Zo, al één administratieve zorg minder. Leuk toch?

Nog niet actief op myVanheede? Vraag hier uw activatie aan.

Bij vragen over uw VLAREMA-overeenkomst kan u steeds terecht bij Customer Care via onze website of stuur een mailtje naar customercare@vanheede.com.

* IHM = Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar